POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través del present avís, BAGAN ASSESSORS, S.L.U. (en endavant “BAGAN ASSESSORS”), informa als usuaris del nostre web, en compliment de l’article 13 del Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril (RGPD) de protecció de dades de caràcter personal i estatal de desenvolupament, amb la finalitat que aquests decideixin de forma prèvia, inequívoca, lliure i voluntària, facilitar a “BAGAN ASSESSORS” les dades personals que els són sol·licitades per a la informació i contractació dels serveis de gestió, assessorament i consultoria a empreses, autònoms i particulars que es descriuen i s’ofereixen al nostre web.

Per tant, s’informa als usuaris que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual el titular i responsable és “BAGAN ASSESSORS” (CIF: B66439555), amb domicili social al Carrer Ramon Turró, 212-214, Ent-2n, 08005 Barcelona, portant a terme un tractament mixt amb la finalitat de mantenir la relació, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels nostres serveis.

En relació amb la petició de registre o sol·licitud d’informació, s’hauran d’acceptar necessàriament els textos legals per poder accedir a la seva petició.

Pel que fa a possibles cessions a tercers col·laboradors, BAGAN ASSESSORS no cedeix cap data i, en el seu cas, sempre estaran limitades al seu previ consentiment i quan aquesta possible cessió estigui emparada en una norma legal d’obligat compliment.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “BAGAN ASSESSORS” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei i informació concretament sol·licitat.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la nostra adreça postal de Carrer Ramon Turró, 212-214, Ent-1r, 08005 Barcelona, o al correu electrònic info@baganassessors.com.

No es podran atendre les sol·licituds respecte de l’exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb “BAGAN ASSESSORS”. No obstant això, els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària, si s’escau, relacionada amb el nostre objecte social. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

“BAGAN ASSESSORS” ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. S’han adoptat les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

El web de “BAGAN ASSESSORS” pot contenir enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès per als usuaris. “BAGAN ASSESSORS” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.