Serveis

 FISCAL

Confeccionem i presentem tot tipus d’impostos per empreses, autònoms i particulars.

Liquidació i confecció de les obligacions fiscals davant l’Agència Tributària:

 • Impost sobre el Valor Afegit
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Impost sobre Societats (Model 200 y 202)
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Obligacions Censals (Model 036/037)
 • Impost sobre el Patrimoni
 • Impost sobre la Renda de No Residents

Liquidació i confecció d‘obligacions davant la Agència Tributària de Catalunya:

 • Impost sobre Successions i Donacions
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials, Operacions Societàries i Actes Jurídics Documentats

Liquidació i confecció d‘obligacions davant Organismes Municipals:

 • Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
 • Impost de Bens Immobles

 COMPTABLE – FINANCIERA

Elaborem la comptabilitat de tot tipus de societats i assessorem periòdicament sobre l’evolució del seu negoci

 • Registre d’operacions comptables d’acord al Codi de Comerç
 • Formulació i presentació de Comptes Anuals
 • Presentació i inscripció en el Registre Mercantil dels libres comptables obligatoris
 • Assessorament continu sobre l’evolució del seu negoci
 • Comptabilitat de Costos
 • Anàlisi d’Estats Financers
 • Plans de tresoreria y de viabilitat
 • Quadre de Comandament Integral
 • Renegociació del deute i recerca de vies de finançament

 ASSESSORAMENT LABORAL

Realitzem contractes, nòmines i tot tipus de tràmits necessaris per empreses, autònoms i particulars

 • Assessorament general en contractació Règim General
 • Alta de l’Entitat a la Seguretat Social: Alta del Compte de Cotització i Sistema RED
 • Confecció de contractes: Altes, Baixes i Modificacions
 • Estudi i elaboració de documentació relativa a acomiadaments (ERE, Assistència a Judicis, etc)
 • Tramitació de les assegurances Socials y Nòmines (TC’S, gestió de IT)
 • Alta en Règim Especial de Treballadors Autònoms
 • Representació de l’Entitat davant Inspecció de Treball y demés Òrgans Competents en matèria laboral

 JURÍDICA

Col·laborem amb prestigiosos despatxos d’advocats especialitzats en totes les àrees legals

 EXTRANGERIA I NO RESIDENTS

Realitzem tot tipus de tràmits d’estrangeria i estem especialitzats en fiscalitat de no residents tant de persones físiques com jurídiques.

 • Gestió d’Impatriats i ExpatriatsFiscalitat i Seguretat Social
 • Estudi de Residència FiscalConfecció de l’Impost de No Residents i realització dels tràmits oportuns davant els òrgans competents
 • Estudi exempcions d’IRPF per realitzar treballs al estranger (7p)
 • Obtenció de NIE i tràmits davant Estrangeria per permisos de Residència i de Treball

 IMMOBILIÀRIA

Som Agents de la Propietat Immobiliària

 • Li busquem l’habitatge que més s’ha ajusti a les seves necessitats. Disposem de cartera de immobles tant d’obra nova com de segona mà
 • L‘ajudem a trobar finançament per a la compra del seu habitatge
 • Si desitja vendre el seu habitatge l‘afegirem a la nostra cartera i l‘assessorarem en tots els aspectes legals i fiscals

 ASSEGURANCES

Realitzem tot tipus d’assegurances per empreses, autònoms i particulars amb les millors companyies del mercat. Col·laborem amb diferents companyies d’assegurances i l’assessorem per a què triï el que millor s’adapti a les teves necessitats. Tramitem assegurances de totes les àrees:

 • Accidents
 • Automòbil
 • Comerç
 • Comunitats
 • Impagaments de Lloguer
 • Llar
 • Empresa
 • Responsabilitat Civil
 • Salut i Vida

 LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD) I REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

Implantem i gestionem la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

 • Avaluació nivell de dades
 • Formació del personal
 • Inscripció de fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Realització del Document de Seguretat i els seus respectius annexes
 • Seguiment i Auditories.

 PROJECTES I PERMISOS D’ACTIVITAT

Realitzem el projecte i els tràmits necessaris per l’obertura del teu negoci

CONTACTA AMB NOSALTRES

11 + 14 =